Werkgroepen

Het CIZG kent 3 werkgroepen waarin zorgprofessionals en onderzoekers van de lid organisaties samen concreet invulling geven aan de volgende aandachtsgebieden:

Werkgroep Patiëntenzorg, welke ten doel heeft:

 • het inventariseren en delen van (inter)nationale best practices onder de lid organisaties van het CIZG;
 • het vanuit de praktijk onderbouwen van de integrale patiëntenzorg;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van integrale zorg en gezondheid door:
  • bestaande richtlijnen uit het buitenland te vertalen naar de Nederlandse situatie en beschikbaar te maken als jobtool;
  • zelfstandig richtlijnen te (laten) ontwikkelen;
  • integrale zorg en gezondheid in te brengen bij de ontwikkeling van andere richtlijnen

Werkgroep Onderzoek, welke ten doel heeft:

 • het definiëren van een meerjaren nationale onderzoekagenda in samenhang en afstemming met (inter)nationale partners;
 • het initiëren, stimuleren en uitvoeren van onderzoek in samenwerking met consortium- en externe partners;
 • het ontwikkelen een algemeen kader voor onderzoek naar IM;
 • het ontwikkelen van kaders voor de kennisbank;
 • het toegankelijke en beschikbaar maken van bestaande kennis en expertise via de kennisbank.

Werkgroep Onderwijs, welke ten doel heeft:

 • een overzicht te maken en actueel houden van (inter)nationale IM opleidingen;
 • het formuleren (concept)criteria waar een IM scholing/opleiding minimaal aan zou moeten voldoen.

Organisaties voor integrative medicine

Nationaal en Internationaal zijn er verschillende organisaties voor Integrative Medicine en Health.

Met een aantal werkt het CIZG samen.

Organisaties-voor-integrative-medicine
Organisaties-voor-integrative-medicine

Platform Integrative Oncology Nederland (PION)

Doel
PION is een samenwerkingsverband van zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen met als doel: integrative medicine (IM) in de oncologische zorg te integreren op een veilige en effectieve manier.

PION richt zich op vier pijlers: patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en implementatie. Hoe pas je veilig en effectief integrale geneeskunde toe? Welke bronnen gebruik je? Hoe kun je bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek in de integrale geneeskunde? Welke onderwerpen en vorm van onderwijs moeten er komen? Hoe start je een spreekuur integrative oncology?

Deelnemers
PION is er voor alle zorgverleners die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg van kankerpatiënten in Nederland, waaronder verpleegkundigen, ondersteunend personeel en medisch specialisten. Vooralsnog ligt de focus van PION op de 2e en 3e lijns zorg, maar we hebben de ambitie om in de toekomst deze focus te verbreden naar de 1ste lijn.

Bijeenkomsten
De deelnemers komen 4x per jaar (digitaal) samen om hun ervaringen, kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een van de werkgroepen waar de 4 pijlers verder worden uitgewerkt.

Voorzitter van PION is dr. Nicolien de Clercq, internist-oncoloog en fellow pijn & palliatieve zorg in het Amsterdam UMC.

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een bericht naar Mariëtte Oostindiër, coördinator CIZG netwerk: info@czig.nl

Intervisiegroepen IM voor medisch specialisten

Het CIZG is een samenwerkingsverband van zorginstellingen die Integrative Medicine (IM) integreren in de zorg en verbindt zorgprofessionals binnen die instellingen. Ook voor zorgprofessionals buiten het samenwerkingsverband wil het CIZG een verbindende rol vervullen, door het hosten en faciliteren van intervisiegroepen en platforms.

Intervisiegroepen IM voor medisch specialisten
Medisch specialisten, die in hun eigen instelling actief zijn of willen zijn met IM, komen vaak enthousiasme en steun tegen. Patiënten zijn overwegend positief en gelukkig steeds meer collega zorgverleners ook. Desondanks kun je bij het inbedden van IM in de zorg uitdagingen tegenkomen.

Hoe ga je daarmee om? Wat betekent het voor jezelf? In deze intervisiegroepen wordt op systematische wijze een inbreng, met name gericht op de competenties communicatie, samenwerking of professionaliteit, van (een van de) deelnemers besproken. De groepsleden helpen de inbrenger de vraagstelling te verhelderen, een antwoord te zoeken en handelingsalternatieven te bedenken. Een groep bestaat bij voorkeur uit 6-8 personen, die gedurende een langere periode in dezelfde samenstelling bijeenkomt. De groepen worden begeleid door dr. Eva Noorda, chirurg-oncoloog en arts-Integrative Medicine/leefstijlarts.

Heb je belangstelling om aan een intervisiegroep deel te nemen? Of heb je de wens zelf IM intervisiegroepen te begeleiden?

Stuur dan een mailtje naar Mariëtte Oostindiër, coördinator CIZG netwerk: info@CIZG.nl

Organisaties-voor-integrative-medicine

Organisaties-voor-integrative-medicine